Kokas Ignác emlék­ki­ál­lí­tás

— Felvéve: , ,

Kokas Ignác emlék­ki­ál­lí­tás a művész szü­le­té­sé­nek 90. évfor­du­lója alkalmából

Esemény megnevezése:
  • Budapest
  • hír
  • kiállítás
Időpont: 2016. október 14., 18:00 meddig:
2016. november 06., 18:00
Helyszín: Budapest
Esemény hozzáadása a naptárhoz vCal
iCal

Kokas Ignác emlék­ki­ál­lí­tás a művész szü­le­té­sé­nek 90. évfor­du­lója alkalmából

Budapest, B32 Galé­ria és Kultúrtér
2016. október 14 - november 6.
Nyitva tar­tás: Hét­köz­nap 10:00–18:00

 

 

b32_logo

 

A modern magyar fes­té­szet kiemel­kedő sze­mé­lyi­sége, a Képzőmű­vé­szeti Főis­kola legen­dás tanára, Kokas Ignác (1926–2009) mun­kás­sá­gát szá­mos díj­jal – töb­bek között Mun­kácsy– és Kossuth-díjjal – ismer­ték el. A 60-as évek újító, avant­gárd művé­szei közé sorol­ták, bár magát nem tar­totta avant­gárd­nak. Jel­lemző rá a 60-as évek végé­nek művészi-festői köz­lési vágya. Képei sajá­tos hang­vé­telű, erő­tel­jes, expresszív alko­tá­sok. Fes­té­szete tel­je­sen egyéni uta­kat követ. Lel­kü­le­tére, művé­szi énjére Csont­váry volt a leg­na­gyobb hatás­sal. A meg­for­mált, meg­fes­tett alak önálló életre kel­tése, a test-lélek-környezet har­mo­ni­kus meg­for­má­lása volt min­dig is a vágya. Nem­zet­közi, ország­ha­tá­ro­kon túl is ható, egye­te­mes fes­té­sze­tet akart létrehozni.

null

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. Októ­ber 14. 18:00 (pén­tek)

Meg­nyitja: Szo­tyory László festőmű­vész, Kokas Ignác tanítványa

 

Kiál­lí­tás a Café Buda­pest Kor­társ Fesz­ti­vál hiva­ta­los prog­ramja.

http://4.bp.blogspot.com/-8YN5p7cD4l8/UoDSZAQFJSI/AAAAAAAABUo/MN6EksMUaNU/s1600/340154.jpg

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek